Пропустити до змісту ↓

Критерії для участі

З метою досягнення найвищих результатiв  участi в програмi UWC кандидати повиннi вiдповiдати наступним загальним вимогам:

  • Бути громадянином України (громадяни інших держав, які проживають на території України, можуть брати участь у відборі через Global Selection Program або через національний комітет країни, паспорт якої вони мають)
  • Бути учнями 10 чи 11-го класу: кандидати повиннi навчатися в 10 чи 11-му класi середньої школи в Українi. 
  • Бути у віці 16-17 років на момент початку навчання у коледжі (1 вересня 2020 року).
  • Бути всебiчно розвинутими та вiдкритими до спiлкування: з метою досягнення найвищих результатiв у програмi UWC та вiдповiдного представництва талановитої молодi України, кандидати повиннi буди ерудованими та вiдкритими до нових iдей. Кандидати також повиннi вміти демонструвати розумiння ефективного представництва України за кордоном.
  • Демонструвати розумiння та пiдтримку iдеалiв UWC: мiжнародний коледж - це значно бiльше, нiж звичайний навчальний заклад. Це мiсце для людей, якi бачать свiт таким, яким вiн є, i намагаються зробити його кращим для усiх нас.
  • Демонструвати вмiння спiлкуватися та бути лiдером: здатнiсть передати свої думки людям з рiзним академiчним, культурним та релiгiйним пiдґрунтям є одним із ключових аспектiв мiжнародного взаєморозумiння. Здатнiсть бути лiдером серед таких рiзноманiтних груп людей є ключем до застосування мiжнародного взаєморозумiння на практицi. Отже, вiд студентiв очiкується володiння вiдповiдними навиками в планi лiдерства та спiлкування.
  • Володiти англiйською мовою: англiйська є мовою навчання i спiлкування в бiльшостi коледжiв. З метою забезпечення академічної успішності та можливості комунікації, національний комітет звертає увагу на знання англійської як один з критеріїв відбору.
  • Демонструвати високi академiчнi досягнення: академiчний i позакласний розклад у коледжах є надзвичайно вимогливим. Тому, з метою всебiчної участi в усiх аспектах життя коледжу, студенти повиннi бути дуже сильними в академiчному планi.